privacy verklaring

17 maart 2023 0 Door Loopgroep Linschoten

Privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Gebruik van persoonsgegevens
a. Persoonsgegevens die wij verwerken
Loopgroep Linschoten verwerkt uw persoonsgegevens als gevolg van uw aanmelding als lid van de vereniging. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Telefoonnummer
• Email adres
• Bankrekeningnummer
• Leeftijd bij inschrijving
• Tel. nr. bij calamiteiten

Persoonlijke en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij in principe niet. Zijn er zaken (medisch of anderszins) die voor de beoefening van hardlopen van belang zijn, dan overleggen wij met u om te bespreken hoe wij daar zorgvuldig mee om zullen gaan en om te bespreken wie op de hoogte moet zijn van die informatie.

b. Doel van het verwerken van persoonsgegevens
Loopgroep Linschoten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• het administreren dat u lid bent van onze vereniging;
• het automatisch factureren van de contributie;
• het aanschrijven ten behoeve van nevenactiviteiten naast de reguliere trainingsavonden, evenementen of activiteiten ten behoeve van de vereniging;
• het versturen van nieuwsbrieven (toestemming van betrokkene, uitschrijven is mogelijk).

c. Delen van persoonsgegevens met derden
Loopgroep Linschoten verkoopt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

d. Beeldmateriaal
Tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten kunnen foto’s en video’s gemaakt worden voor trainingsdoeleinden en voor promotiedoeleinden. Wilt u niet herkenbaar op beeldmateriaal worden vastgelegd dan vragen wij u dat zelf aan te geven. Mocht u dan toch beeldmateriaal van u zelf tegenkomen, dan zullen wij dat op uw verzoek verwijderen.

2. Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.
Tevens heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

3. Beveiliging en bewaren van persoonsgegevens
De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheids-maatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
• Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
• Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en verwijderen je gegevens bij beëindiging van het lidmaatschap als volgt: administratieve gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot twee jaar daarna. Daarna worden gegevens alleen in de financiële administratie gedurende zeven jaar bewaard.
4. Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per email en via de website te informeren.

5. Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Hildo Jansma
E-mail: hildo.jansma@gmail.com
Telefoonnummer: 06-30316767